Valdkonnad | Kogemus

Laimukaasused, nõudekirjad ja moraalne kahju

Laim. Solvangud. Ahistamine. Veebis kiusamine. Võltskontod. Laimaja tuvastamine. Oled õiges kohas, kui Sind on laimatud, ahistatakse või kiusatakse. Nõudele vastu vaidlemine.

Kohtuvaidlused

Kui sa ei seisa enda õiguste eest, ei aita sind keegi. Nõustame nõude ja kaasuse perspektiivi hindamisel. Saame sind esindada nii läbirääkimistel enne kohtusse pöördumist kui ka kõigis kohtumenetlustes. Esindus tsiviilasjades maakohtus, ringkonnakohtus ja Riigikohtus. Esindus vahekohtus. Esindus haldusasjades halduskohtus, ringkonnakohtus ja Riigikohtus. Kaitse kriminaalasjades: politseis, prokuratuuris, kohtus. Kompromissiläbirääkimised, lepitamine. Esindus Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Kaitse kriminaalasjades

Kaitse kõigis kriminaalmenetluse etappides. Ütluste andmine. Läbiotsimine. Kinni pidamine ja vahistamine. Politsei ja prokuratuuri tegevuse vaidlustamine. Tunnistaja esindamine. Ennetähtaegne vabanemine. Kättesaadavus nii õhtutundidel kui ka nädalavahetustel.

Kannatanu esindus kriminaalasjades

Kannatanu esindamine. Kuriteokaebuse esitamine. Vara arestimine. Tsiviilhagi esitamine. Esindus läbirääkimistel. Kättesaadavus nii õhtutundidel kui ka nädalavahetustel.

Väärteoasjad

Väiksemad õigusrikkumised. Trahvide vaidlustamine. Politsei ja muude ametite tehtud töö ülevaatus ja analüüs. Kui oled saanud ebaõiglaselt või ebaõigesti trahvi või keegi tahab sind trahvida, oled õiges kohas.

Äriõigus

Lepingud. Läbirääkimised. Õigusaudit. Erikontroll. Analüüsid. Vaidlused. Restruktureerimine. Kapitali kaasamine. Juhatuse liikme vastutus. Osanike ja aktsionäride suhted. Teabenõuded.

Läbirääkimised, tehingud ja lepingud

Kõik lepingud (alates müügi- ja töövõtulepingust kuni mitmepoolsete keeruliste rahvusvaheliste tehinguteni). Läbirääkimistel esindamine.

Pankrot ja saneerimine

Pankroti- ja saneerimisavalduse esitamine. Võlgniku kaitse agressiivsete võlausaldajate eest. Esindus pankrotiprotsessis. Halduri küsimustele vastamine. Võlausaldaja esindus alates pankrotihoiatusest kuni tagasivõitmise hagi esitamiseni. Võlausaldaja esindus saneerimismenetluses. Eraisiku pankrot. Võlgade ümberkujundamine.

Maksud

Maksude optimeerimine. Esindus MTA-s. Maksuvaidlused. Vaidemenetlus. Esindus kohtus. Vastutusotsus. Siirdehinnad. Audit.

Tööõigus ja avalik teenistus

Tööleping. Tööleping vs töövõtuleping ja käsundusleping. Konfidentsiaalsus. Konkurentsikeeld. Autoriõigused töölepingus. Tööjõurent. Töövaidlus töövaidluskomisjonis ja kohtus. Töö välismaal. Tööõnnetus. Kahju hüvitamine.

Perekonnaõigus

Elatis. Elatise muutmine. Suhtluskord. Hooldusõigus. Eestkoste. Tehingud lapse varaga. Põlvnemine. Lapsendamine. Rahvusvaheline lapserööv. Abielu. Abieluvaraleping. Ühis- ja lahusvara. Seltsing. Kooselu. Lahutamine. Vara jagamine. Ülalpidamine.

Pärimisõigus

Testament. Pärimisleping. Sundosa. Pärandvara inventuur. Annak. Pärandvara pankrot. Pärandi vastuvõtmine. Pärandist loobumine. Välisriigis asuva vara pärimine. Vara kinkimine enne surma. Isiklik kasutusõigus. Äri osaluse pärimine. Osa hindamine. Advokaat kui usaldusisik.

Kõik notariteemad

Keskkonnaõigus

Keskkonnaga seotud juriidika. Lubade taotlemine ja pikendamine. Vaidlused Keskkonnaameti ja muude riigiasutustega. Analüüsid ehitustegevuseks ja lubade taotlemiseks. Audit.

Vaidlused riigi ja KOV-iga (planeeringud ja ehitus, toetused)

Ehitus ja kinnisvara ost-müük

Läbirääkimised. Varjatud puudused. Ekspertiisid. Nõuded ja esindus kohtumenetluses. Ehitustöövõtulepingud. Projekteerimine.

Elamisload. Immigratsioon

Andmekaitse. Privaatsus

Andmeleke. Andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika). Konfidentsiaalsusleping. Google ajaloo „puhastamine“. Riigi Teataja kohtulahendite registrist andmete kustutamine.

Kindlustusasjad

Kindlustusjuhtum? Kindlustus jättis kahju hüvitamata? Said tagasinõude? Kaskokindlustus. Liikluskindlustus. Ehitaja, projekteerija jt vastutus ja kahju hüvitamine. Esindamine: läbirääkimised, kompromissid, kohtumenetlused. Kaebus kindlustusandja tegevusele.

Intellektuaalne omand

Autoriõigused, kaubamärk, patent. Esitaja õigused. Autori- ja litsentsilepingud. Esindus vaidlustes.

Meditsiiniõigus, ravivead, moraalne kahju

Kirjuta meile